top of page

COPYRIGHT

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is alle op deze website gepubliceerde informatie eigendom van TROPPO BELLO.
Niets van deze site mag zonder voorafgaande toestemming van TROPPO BELLO worden verveelvoudigd, opgeslagen in
een (geautomatiseerd of elektronisch) gegevensbestand, openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook,
noch worden gebruikt voor andere websites en/of commerciële doeleinden. Afdrukken van pagina's en/of afbeeldingen
zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Iedereen die zich toegang verschaft tot deze website wordt geacht op de
hoogte te zijn van deze gebruiksvoorwaarden en hiermee te hebben ingestemd.

 

DISCLAIMER

TROPPO BELLO is een handelsnaam van Ineborg Baumann en Mark Zwaan. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
te Amsterdam onder nummer 616 873 08.
 

De door TROPPO BELLO verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar

voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief

en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.
 

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

TROPPO BELLO kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. TROPPO BELLO en de

(eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de

daarop/daardoor verstrekte informatie. TROPPO BELLO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van

sites die niet door TROPPO BELLO worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s)

van TROPPO BELLO.

Alle ontwerpen en designs zijn custom made. De items zijn daardoor uniek en enig in hun soort.
Hierdoor kan het getoonde object enigszins afwijken van de replica. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
TROPPO BELLO sluit alle aansprakelijkheid hiervoor uit. Op rechtenvrije  afbeeldingen en foto's, kan op geen enkele wijze aanspraak

worden gemaakt door derden. Deze blijven onherroepelijk eigendom van de rechthebbende ontwerper, eigenaar cq fotograaf.

 

Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld

in art.15 Auteurswet worden voorbehouden.  Nederlands recht is van toepassing.

PRIVACY

Voor TROPPO BELLO staat het belang van de klant – uw belang – te allen tijde centraal. Gebaseerd op integriteit en

wederzijds respect. Integriteit en wederzijds respect: voorwaarden voor het handelen van TROPPO BELLO.

 

TROPPO BELLO is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

De Wet bescherming persoonsgegevens geeft regels voor een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens.

De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt TROPPO BELLO om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over

haar producten en diensten.

 

Uw persoonsgegevens zijn alleen beschikbaar voor TROPPO BELLO, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig

mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan

kunt u dat als klant van TROPPO BELLO kenbaar maken.

 

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat TROPPO BELLO zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen díe gegevens

die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die

TROPPO BELLO jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

U heeft de mogelijkheid om aan TROPPO BELLO te vragen welke gegevens zij van u verwerkt en, bij eventuele

onjuistheden, te laten corrigeren.

 

PRIVACYVERKLARING (inzake Algemene Verordering Gegevensbescherming AVG)

Troppo Bello, gevestigd aan Elzenstraat 42 1971 KJ IJMUIDEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals

weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

 

https://www.troppobello.nl, Elzenstraat 42 1971 KJ IJMUIDEN Telefoon: 0646189811

M.E.I. Baumann is de Functionaris Gegevensbescherming van Troppo Bello Zij is te bereiken via info@troppobello.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Troppo Bello verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Voor- en achternaam

Geslacht

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@troppobello.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Troppo Bello verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

Het afhandelen van uw betaling

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Troppo Bello verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,

zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Troppo Bello neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Troppo Bello) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Troppo Bello bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën Persoonsgegevens: Bewaartermijn 1 jaar. NAWgegevens: Bewaartermijn 1 jaar. Reden: Inzake belastingwetgeving.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Troppo Bello verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Troppo Bello gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor degegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Troppo Bello en heeft u het recht opgegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@troppobello.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Troppo Bello wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Troppo Bello neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@troppobello.nl

bottom of page